Nastavna cjelina: Hrvatska u novom vijeku

Nastavna jedinica: Hrvatska u doba najveće turske opasnosti

Šifra: 640

Šifra kazete: 516

Trajanje: 30 minuta