Antičko poimanje figurativnog govora počiva na uvjerenju da svaka izvanjezična pojava
mora imati svoju protutežu u jeziku, a ako nema pribjegava se metafori. Metafora je
najpoznatija figura i najosporavanija figura!
U drugom dijelu emisije na primjeru Orwellove «Životinjske farme» tumači se pojam
alegorije, problem njezina određenja i mjesta u hrvatskoj književnosti. Saznat ćemo i je
li personifikacija trop ili figura misli.

Šifra: 566

Šifra kazete: 442

Trajanje: 21 minuta