Na nekoliko svakodnevnih primjera upoznajemo tvari koje nazivamo kiselinama i bazama. Za njihovo dokazivanje kemičari se koriste indikatorima. Pomoću modela čestica tumači se disocijacija molekula klorovodika u vodi, odnosno amonijaka u vodi. Prikazano je nastajanje hidronijev kationa i hidroksidnog aniona, iz čega proizlazi definicija kiselina i baza. Također, objašnjena je i reakcija kiseline i baze, koja rezultira stvaranjem soli. Kiselo-bazne reakcije vrlo su česte u svakodnevnom životu i prirodi, pa se brojnim primjerima upozorava na njihovu učestalost i primjenu.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 415

Šifra kazete: 295

Trajanje: 14 minuta