Nastavna cjelina: Hrvatska u ranom srednjem vijeku

Nastavna jedinica:
Hrvatske kneževine u IX. st.; Postanak države
Hrvatska kultura u doba narodnih vladara

Šifra: 638

Šifra kazete: 514

Trajanje: 50 minuta