Nastavna cjelina: Hrvatska u ranom srednjem vijeku

Nastavna jedinica:
Hrvatska – neovisna i priznata europska država
Razvoj kulture u doba narodnih vladara

Šifra: 637

Šifra kazete: 513

Trajanje: 50 minuta