Njegova proza, naime, pripada tradicionalnoj matrici hrvatskog proznog pisma (s nasljeđem usmenog načina kazivanja i spontanim pripovjedačem). Većina njegovih novela i romana determinirana je piščevim zavičajnim prostorom (Imotska krajina kao dominantna tema njegovih novela i najboljih romana), pa o Raosu možemo govoriti kao o piscu realističke inspiracije obilježenom autobiografskim iskustvom i zavičajnom podlogom.

 

Šifra: 011027

Trajanje: 30 minuta