Pokusima u laboratoriju, shematskim prikazima i crtežom u pokretu dokazuje se i objašnjava struktura molukule vode, odnosno njezina dipolarnost. Vidljivo je djelovanje elektrostatičkih privlačnih sila među dipolarnim molekulama, što objašnjava zašto se molekule H2O nakupljaju u obliku tekuće vode i zašto se u ledu međusobno čvrsto vežu.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: VIEWTECH FILM & VIDEO, Velika Britanija

Šifra: 434

Šifra kazete: 313

Trajanje: 10 minuta