Nastavna cjelina: Hrvatska u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

Nastavna jedinica: Nove dinastičke borbe – dolazak Anžuvinaca

Šifra: 635

Šifra kazete: 511

Trajanje: 30 minuta